Unit 6 Lớp 8: Skills 1

     

Đọc truyện ngụ ngôn Cây khế. Sau đó tìm hồ hết từ sau cùng gạch dưới chúng trong truyện. Chúng tất cả nghĩa gì?


Task 1. Read the fable The Starfruit Tree. Then find the following words & underline them in the story. What vày they mean?

(Đọc truyện ngụ ngôn Cây khế. Kế tiếp tìm rất nhiều từ sau và gạch dưới chúng trong truyện. Chúng tất cả nghĩa gì?)

fortune

filled

starfruit tree

load

ripe

repay

Once upon a time, there was a rich man living in a village. When he died, he left his two sons a fortune. But the elder brother gave his brother only a starfruit tree. When the fruit was ripe, an eagle came & ate the fruit. The younger brother begged the eagle not to. The eagle promised to lớn repay him in gold & told him to make a bag lớn carry it. The eagle took him on its back to lớn a place of gold. There, he filled the bag with gold. When he got trang chủ he was rich. The elder brother was surprised, so he asked his brother to lớn explain. After hearing the story, he offered lớn swap his fortune for the starfruit tree, và his kind brother accepted. When the eagle came, the elder brother asked it to take him to the place of gold. The greedy brother filled a very large bag & all his pockets with gold. On the way home, because the load was too heavy, the eagle got tired & dropped him into the sea.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 8: skills 1

Phương pháp giải:

Tạm dịch câu chuyện:

Ngày xửa ngày xưa, gồm một người bọn ông giàu có sống vào một ngôi làng. Lúc ông mất, ông nhằm lại mang đến 2 con trai một gia tài. Nhưng người anh chỉ cho tất cả những người em một cây khế. Lúc trái chín, một con đại bàng mang lại và ăn trái. Tín đồ em năn nỉ nỉ đại bàng đừng ăn. Bé đại bàng hứa trả ơn bằng vàng cùng nói fan em may một chiếc túi nhằm đựng vàng. Con đại bàng chở người em trên sống lưng đến nơi có vàng. Ở đó, bạn em bỏ đầy xoàn vào túi. Khi bạn em về nhà, người em trở cần giàu có. Bạn anh rất kinh ngạc và bảo bạn em giải thích. Sau khi nghe câu chuyện, fan anh đề xuất đổi gia tài lấy cây khế và fan em xuất sắc bụng đồng ý. Khi bé đại bàng đến, bạn anh yêu cầu nó dắt mang đến nơi có vàng. Tín đồ anh tham lam quăng quật vàng vào một chiếc túi thật to lớn và tất cả các túi trên xống áo của mình. Trên đường về nhà, bởi vì túi xoàn quá nặng, bé đại bàng mệt cùng thả người anh xuống biển.

Lời giải bỏ ra tiết:

fortune - a large amount of money

(gia tài - một số trong những lượng tiền lớn)

starfruit tree - tree with green fruit shaped lượt thích a star

(cây khế - cây có trái màu xanh lá cây hình dáng giống như ngôi sao)

ripe - ready to lớn be eaten

(chín)

filled - put gold into the bag until there is no more space

(làm đầy - vứt vàng vào bên trong túi đến khi không chứa thêm được)

repay - pay back

(báo đáp)

load - something that is being carried

(vật chở - thứ nào đấy được mang)


Task 2. Read the story again and answer the questions.

(Đọc mẩu truyện lần nữa và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What did the older brother give his younger brother?

(Người anh trai đã cho người em dòng gì?)

2. What did the eagle promise lớn the younger brother?

(Đại bàng đang hứa gì với người em?)

3. What did the elder brother bởi vì when he found out how his younger brother became rich?

(Người anh đã làm cái gi khi phát hiện ra bạn em trở bắt buộc giàu có bằng phương pháp nào?)

4. What did the elder brother vị when he got khổng lồ the place of gold?

(Người anh đã làm cho gì khi đến nơi che vàng?)

5. What happened lớn the elder brother in the end?

(Cuối thuộc điều gì đã xảy ra với tín đồ anh?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. He gave his younger brother only a starfruit tree.

(Người anh chỉ cho những người em một cây khế.)

2. The eagle promised to repay him in gold.

(Đại bàng hứa đã trả ơn bạn em bằng vàng.)

3. He offered lớn swap his fortune for his brother’s starfruit tree.

(Người anh đề nghị đổi tài sản với cây khế của người em.)

4. He filled a very large bag & all his pockets with gold.

(Người anh bỏ đầy vàng vào một trong những túi thật lớn và hầu như túi áo xống trên người.)

5. He was dropped by the eagle into the sea.

(Người anh bị thả rơi xuống biển lớn bởi nhỏ đại bàng.)


Task 3. Now complete the details of the table.

(Hoàn thành những cụ thể của truyện ngụ ngôn.)

Main characters

Character 1: The younger brother. He is kind and honest.Character 2: The elder brother. He is (1) .Characters 3: The eagle. It is grateful.

Plot: beginning

Once upon a (2) , there was a rich man living in a village.

Xem thêm: Tại Sao Nói Nguyễn Minh Châu Là Người Mở Đường Tinh Anh, Luyện Siêu Kỹ Năng Ngữ Văn

Plot: middle

The man left his two sons a (3) but the elder brother gave his brother only a starfruit tree. An eagle came and ate the fruit. It repaid the younger brother by taking him to lớn a place of (4) . He brought home some gold và became very rich. The elder brother (5) his fortune for his brother’s tree. The eagle helped the elder brother take gold.

Plot: end

As the eagle was flying back, the load was too heavy. The eagle got tired and (6) the elder brother into the sea.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Greedy

2. Time

3. Fortune

4. Gold

5. Swapped

6. Dropped

 

Main characters

(Những nhân đồ gia dụng chính)

Character 1: The younger brother. He is kind và honest.

(Nhân trang bị 1: người em. Anh ấy giỏi bụng cùng thật thà.)Character 2: The elder brother. He is greedy.

(Nhân thiết bị 2: người anh. Anh ấy tham lam.)

Characters 3: The eagle. It is grateful.

(Nhân trang bị 3: con đại bàng. Nó biết ơn.)

Plot: beginning

(Cốt truyện: thời điểm đầu)

Once upon a time, there was a rich man living in a village.

(Ngày xửa ngày xưa, tất cả một người lũ ông giàu có sống trong một ngôi làng.)

Plot: middle

(Cốt truyện: giữa)

The man left his two sons a fortune but the elder brother gave his brother only a starfruit tree. An eagle came & ate the fruit. It repaid the younger brother by taking him to lớn a place of gold. He brought trang chủ some gold & became very rich. The elder brother swapped his fortune for his brother’s tree. The eagle helped the elder brother take gold.

(Người bầy ông vướng lại 2 người con một tài sản nhưng fan anh chỉ cho người em một cây khế. Một con đại bàng mang đến và nạp năng lượng trái. Nó trả ơn tín đồ em bằng câu hỏi dẫn fan em cho nơi bao gồm vàng. Người em mang đến nhà ít vàng với trở đề nghị giàu có. Người anh đổi gia tài lấy chiếc cây của người em. Con đại bàng giúp người anh lấy vàng.)

Plot: end

(Cốt truyện: cuối)

As the eagle was flying back, the load was too heavy. The eagle got tired and dropped the elder brother into the sea.

(Khi con đại bàng cất cánh về, túi quà quá nặng. Nhỏ đại bàng mệt và thả rơi người anh xuống biển.)

 


Task 4. Read the story summaries below. Decide which story you would like to read.

(Đọc tóm tắt truyện mặt dướỉ. Mô tả truyện nào nhưng em thích hợp đọc.)

Title: Saint Giong

Genre: legend

Main characters: Thanh Giong

Plot: Thanh Giong lived in the village of Phu Dong. He was already three years old, but he couldn’t sit up or say any words. However, when the enemy invaded his country, he helped Emperor Hung Vuong the Sixth defeat the enemy và save the country. He flew to lớn heaven & became a Saint. 

Title: The Tortoise và the Hare

Genre: fable

Main characters: a hare & a tortoise

Plot: The hare always boasted about how fast he could run. The tortoise challenged him to a race. The hare soon left the tortoise behind. The hare believed that he would win, & he stopped khổng lồ take a nap. When he woke up, he found that the tortoise arrived before him.

Title: Chung Cakes, Day Cakes

Genre: folk tale

Main characters: Prince Tiet Lieu, his wife, & Emperor Hung Vuong

Plot: Emperor Hung Vuong announced that the prince who made the most delicious food would become the new emperor. Prince Tiet Lieu & his wife pleased the emperor by creating two types of rice cakes that represented Heaven and Earth. Emperor Hung Vuong made Tiet Lieu the new emperor.

Lời giải đưa ra tiết:

Tạm dịch:

Tựa đề: Thánh Gióng

Thể loại: Truyền thuyết

Nhân trang bị chính: Thánh Gióng

Cốt truyện: Thánh Gióng sinh sống trong ngôi làng mạc Phù Đổng. Lúc thánh Gióng mới chỉ 3 tuổi, cơ mà ông quan yếu ngồi dậy hoặc nói lời nào. Tuy nhiên, khi quân thù xâm lược nước ta, ông đã hỗ trợ vua Hùng Vương đồ vật 6 tiến công bại quân địch và cứu giúp nước. Ông ấy cất cánh về trời và thay đổi thánh.

Tựa đề: Rùa và Thỏ.

Thể loại: truyện ngụ ngôn

Nhân đồ chính: một con thỏ và một nhỏ rùa

Cốt truyện: Con thỏ luôn luôn khoác loác chạy nhanh hơn rùa. Rùa thách thỏ chạy đua. Thỏ lập cập bỏ xa rùa phía sau. Thỏ tin rằng nó sẽ chiến thắng và nó ngừng lại nhằm ngủ một giấc. Khi thỏ tỉnh dậy nó thấy rùa đang đi đến đích trước nó.

Tựa đề: Bánh chưng Bánh Dày

Thể loại: truyện cổ tích

Nhân vật chính: Hoàng tử huyết Liêu, vk anh ấy và Vua Hùng Vương.

Cốt truyện: Vua Hùng thông tin rằng hoàng tử nào có tác dụng được món tiêu hóa nhất sẽ biến hóa vua mới. Hoàng tử ngày tiết Liêu và vợ anh ấy làm chấp thuận nhà vua bằng phương pháp tạo ra 2 một số loại bánh bằng gạo mà diễn đạt cho Trời với Đất. Vua Hùng sẽ phong huyết Liêu làm vua.


Task 5. Work in pairs. Ask & answer questions about the stories.

(Làm theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi vể những câu chuyện.)

Example: (Ví dụ:)

A: I want to lớn read Saint Giong. 

(Mình ý muốn đọc truyện Thánh Gióng.)

B: What kind of story is it? 

(Nó là truyện gì?)

A: It’s a legend. 

(Nó là truyền thuyết.)

B: Who are the main characters in it?

(Nhân thứ chính trong những số ấy là ai?)

Lời giải chi tiết:

A: I want to read Saint Giong.

(Mình ý muốn đọc truyện Thánh Gióng.)

B: What kind of story is it?

(Đó là thể các loại truyện gì?)

A: It’s a legend.

(Đó là một câu chuyện truyền thuyết.)

B: Who are the main characters in it?

(Nhân vật bao gồm trong mẩu truyện là hầu hết ai?)

A: Thanh Giong is the main character.

(Thánh Gióng là nhân đồ chính.)

B: What is the story about?

(Câu chuyện nhắc về điều gì?)

A: It"s about Thanh Giong. He couldn"t sit up or say any words although he was already three years old. However, when his country was invaded, he defeated the enemy and saved the country. Then he flew to heaven and became a Saint.

Xem thêm: Giải Tiếng Anh 10 Trang 11 Unit 1 Tiếng Anh Lớp 10 Mới Listening

(Truyện kể về Thánh Gióng. Ông quan yếu ngồi dậy xuất xắc nói được lời như thế nào dù đang 3 tuổi. Tuy nhiên, khi đất nước bị xâm lăng, cậu vẫn đánh bại quân địch và cứu nước. Ông bay lên chầu trời và phát triển thành thánh.)


Task 6. GAME: WHO AM I?

(Trò chơi: Tôi là ai?)

Work in groups. One student imagines he/she is a character in a story in 4. The others can ask three Yes/ No questions to guess which character he/ she is.

(Làm theo nhóm. Một học sinh tưởng tượng cậu ấy/ cô ấy là 1 nhân thứ trong truyện trong phần 4. Những người khác có thể hỏi.)